Privacy

Uw cliëntgegevens

De wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt (de verantwoordelijke) bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn (de betrokkene) bepaalde rechten. De wet spreekt van het “verwerken van persoonsgegevens”. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wbpvgz). Deze informatie is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG, WGBO en de Wbpvgz.

In onze praktijk

Binnen Fys’Optima Delft worden van u diverse persoonsgegevens verwerkt. Tijdens uw behandeling leggen wij informatie over u vast. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld adres, informatie die uw huisarts en verzekering verstrekken, alsmede medische gegevens. De gegevens die wij verzamelen, worden vastgelegd in uw dossier. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Fys’Optima Delft gaat zorgvuldig om met deze gegevens.

Uw rechten

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • het recht om te weten of persoonsgegevens van u worden verwerkt;
  • het recht op (electronisch) inzage in en afschrift van die gegevens voor zover dit de privacy van een ander niet schaadt; 
  • het recht om inzicht te krijgen wie er toegang heeft gehad tot uw dossier en welke actie er in het dossier is uitgevoerd;
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien nodig;
  • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen; 
  • het recht een eigen verklaring (medisch van aard) aan uw dossier toe te voegen; 
  • het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Onze plichten

Fys’Optima Delft is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in alle delen van haar organisatie plaatsvindt.

Uw gegevens worden slechts voor de volgende doeleinden verzameld: 

  • de ondersteuning en instandhouding van de zorgverlening aan cliënten;
  • het voeren van een doelmatig beheer en beleid;
  • de ondersteuning van onderwijs, weten- schappelijk onderzoek en voorlichting.

Verdere verwerking vindt plaats op een wijze die past binnen de hierboven genoemde doeleinden. Het dagelijks bestuur van Fys’Optima Delft houdt in de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat van u persoonsgegevens worden verwerkt. Dit kan gebeuren door uw hulpverlener en door middel van bijvoorbeeld deze informatie; alle medewerkers binnen Fys’Optima Delft hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. De informatie wordt goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor (para-)medische gegevens is deze bewaartermijn in principe twintig jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.

Verstrekking aan derden

Alle medewerkers van Fys’Optima Delft hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Zo kan de zwijgplicht van de zorgverlener worden doorbroken op grond van een wettelijk voorschrift, of wanneer gevreesd moet worden dat uw gezondheid of die van een derde ernstig gevaar loopt. Vastgelegde gegevens kunnen, indien nodig, worden uitgewisseld met andere zorgverleners (zoals de verwijzend huisarts).

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie dan kunt u onze administratie bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur via telefoonnummer 015 25 65 900.

Hierover meer informatie aanvragen

Vacatures

Over